IHKU – ikämiehille hyvinvointia kulttuurista -hanke

IHKUn tavoitteena on lisätä yksinäisyyttä kokevien ja etsivän työn kautta tavoitettavien ikämiesten hyvinvointia ja osallisuutta kulttuurin keinoin.

Tutkimusten mukaan Pohjois-Karjalassa ikäihmiset kokevat enemmän yksinäisyyttä kuin muut ikäryhmät. Ikäihmisten osallistuminen esimerkiksi järjestöjen toimintaan on keskimääräistä vähäisempää. Kokemusten mukaan erityisesti varttuneiden miesten osallistumisen esteinä ovat tiedon ja tarpeisiin vastaavan toiminnan puute, huonot liikenneyhteydet tai muuten korkea kynnys hakeutua toimintaan. Osallistuminen edellyttää matalan kynnyksen toimintoja, yksilöllistä tukea, etsivää työtä sekä uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

IHKU-hankkeessa jalkaudutaan ikämiesten arkeen, järjestetään toiminnallisia miesten ryhmiä sekä kehitetään osallistujien tarpeisiin vastaavia kulttuurihyvinvointipalveluja ja -toimintaa. Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan osallistujien ehdoilla. Toimintaan lähtemisen kynnys pidetään matalana esimerkiksi hakemalla tarvittaessa osallistujat kotoa yhdessä vertaismiesten kanssa.

Tavoitteena on, että hankkeen myötä voidaan nähdä kulttuurin merkitys myös eriarvoisuuden vähentäjänä, saadaan poistettua kulttuuritoimintaan osallistumisen esteitä ja kulttuuritoiminta voidaan kokea osaksi ihmisten arkea.

Miestyötä toteutetaan Joensuun Rantakylässä sekä Enon, Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Hammaslahden kirkonkylillä. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja se toteutetaan yhteistyössä Joensuun kaupungin, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan Kansanteatteri Pokan kanssa. Hankkeelle on myönnetty saatu THL:n koordinoimaa Stm:n terveyden edistämisen määrärahaa vuosille 2023-2024.

Pokan työntekijänä yhteishankkeessa:
Maria Korkatti
kulttuurihyvinvointilähetti
maria@osuuskuntapokka.fi
p. 044 292 0272

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys